Privacyverklaring

Het is mijn verantwoordelijkheid om veilig met je persoonsgegevens om te gaan volgens de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk, afhankelijk van of je die met mij gedeeld hebt:
• Voor- en achternaam
• Adres (wanneer jij coaching betaalt en niet de werkgever)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, tijdens coachingssessies en tijdens kennismakingsgesprekken
• Bankrekeningnummer (wanneer jij coaching betaalt en niet de werkgever)
• Naam werkgever (indien werkgever coaching betaalt)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Om je te kunnen bellen of mailen om informatie over mijn dienstverlening met je te delen
• Het opstellen en uitvoeren van een coachovereenkomst
• Facturatie van de geboden dienstverlening
• Het doen van belastingaangifte

Bewaartermijn
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wat is de grondslag waarop deze gegevens verzameld en verwerkt worden?
Overeenkomst: Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot een coachtraject of training.
Wettelijke verplichting: Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte.
Gerechtvaardigd belang: Tevens verwerk ik persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang, zoals de bescherming van mijn financiële belangen en de verbetering van mijn diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 september 2021.